Skip to main content
Ochrona środowiska i architektura krajobrazu

Wykwalifikowane doradztwo inwestycyjne

O nas

Rzeczywistość wokół nas zmienia się bardzo szybko. Istniejemy, by równie szybko na te zmiany reagować.

Nasze wsparcie dedykujemy inwestorom, biurom projektowym, jednostkom samorządu terytorialnego i tym, którzy poszukują najbardziej efektywnych ścieżek działania.
Pomagamy maksymalnie przyspieszyć proces inwestycyjny, wspomagając Klientów w trakcie postępowań administracyjnych. Zapewniamy również realizację projektów przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, zgodnych z obowiązującymi trendami.

Więcej o nas

Firma LENST to nowy podmiot na rynku, powstały na bazie wieloletnich doświadczeń w realizacji złożonych, wielobranżowych projektów. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywaliśmy podczas pracy w międzynarodowej korporacji i biurach projektowo-wykonawczych. W tym czasie realizowaliśmy projekty infrastrukturalne oraz współpracowaliśmy zarówno z Klientami prywatnymi jak i publicznymi.

Dzięki działalności na styku wielu dziedzin doskonale rozumiemy specyfikę każdej z nich. Pracujemy blisko Klienta. Chcemy, by nasza firma była częścią całego procesu inwestycyjnego, a nie jedynie dostarczycielem opracowań i usług. Wspólnie pracujemy na końcowy efekt, który jest dla nas wypadkową powiązania z pozostałymi branżami, umiejscowienia w harmonogramie całego przedsięwzięcia i analizy ryzyka, które dzięki szerokiemu kontekstowi może być odpowiednio zarządzane.

Jeżeli taka filozofia jest Ci bliska, serdecznie zapraszamy do współpracy.

Zespół

Uzupełniamy wzajemnie swoje kompetencje, tworząc różnorodny zespół specjalistów. Powierzone nam projekty realizujemy w kontekście całego procesu inwestycyjnego.

Maciej Januszewski

prezes zarządu

Doświadczony manager, koordynator zespołów projektowych, konsultant oraz projektant i inspektor nadzoru. Współprowadził działy ochrony środowiska i doradztwa inwestycyjnego w polskim oddziale międzynarodowej firmy inżyniersko-doradczej, a następnie w dużym polskim biurze projektowym. Specjalizuje się w budowaniu strategii i zarządzaniu projektami. Doświadczenie zdobył, realizując projekty dla urzędów administracji rządowej w tym GDDKiA i jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, spółek Skarbu Państwa oraz prowadząc audyty dla Komisji Europejskiej. W ciągu 15 lat wziął udział w ponad 70 dużych projektach infrastrukturalnych, które dotyczyły takich branż jak: drogownictwo, kolejnictwo, lotnictwo, gazownictwo, gospodarka wodno-ściekowa czy gaz łupkowy.

Krzysztof Czechowski

członek zarządu

Wieloletni dyrektor działów ochrony środowiska i doradztwa inwestycyjnego w dużych firmach inżyniersko-doradczych, specjalizujących się w realizacji projektów infrastrukturalnych. Ekspert i project manager projektów związanych z doradztwem inwestycyjnym z zakresu ochrony środowiska. Specjalizuje się w przeprowadzaniu: ocen oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko, analiz środowiskowych, projektów due dilligence, a także monitoringów i inwentaryzacji zasobów środowiska. Odpowiedzialny za realizację projektów dotyczących rewitalizacji przestrzeni miejskich przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, ochrony i zwiększenia bioróżnorodności. Biegły w przepisach prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska oraz prawa miejscowego. Związany z takimi branżami jak: budownictwo kubaturowe, drogownictwo, kolejnictwo i energetyka. W zakresie realizowanych tematów prowadzi doradztwo dla inwestorów obejmujące zarówno aspekty formalno-prawne, jak i kwestie doboru oraz lokalizacji odpowiednich rozwiązań projektowych.

Maciej Kosiorek

Specjalista ochrony środowiska, gospodarki wodnej oraz systemu informacji geograficznej (GIS). Pracował w centralnej jednostce administracji państwowej odpowiedzialnej za gospodarkę wodną, gdzie zajmował się między innymi bazami danych przestrzennych oraz planistyką związaną z ochroną przeciwpowodziową. Następnie rozpoczął pracę w dużym biurze projektowo-doradczym, w którym opracowywał dokumenty wymagane w ramach procedury oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko. Realizował także koncepcje architektoniczno-urbanistyczne, analizy i operaty środowiskowe oraz inwentaryzacje zieleni. Brał udział w projektach związanych z takimi branżami jak: kolejnictwo, drogownictwo, lotnictwo, budownictwo mieszkaniowe, zakłady przemysłowe, gospodarka wodno-ściekowa oraz energetyka wodna, wiatrowa i atomowa.

Oferta

Działamy na styku infrastruktury, architektury krajobrazu i ochrony środowiska, realizując projekty i prowadząc wykwalifikowane doradztwo inwestycyjne.

Doradztwo formalno-prawne

Wsparcie Inwestorów w zakresie wyznaczania właściwych ścieżek postepowań administracyjnych oraz usytuowania wymaganych pozwoleń i uzgodnień w kontekście całości procesu inwestycyjnego.

Analizy stanu środowiska

Rozpoznanie zasobów środowiska przyrodniczego oraz opracowanie analiz ryzyka i planów działań minimalizujących kolizje z planowanymi inwestycjami.

Projekty z zakresu architektury krajobrazu

Koncepcje i projekty zagospodarowania terenów przestrzeni publicznych, założeń towarzyszących zabudowie kubaturowej oraz zieleni drogowej.

Kompleksowa obsługa z zakresu ochrony środowiska

Realizacja opracowań i analiz, w tym realizacja materiałów dla przeprowadzenia ocen oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko.

Ocena terenów inwestycyjnych pod kątem istniejącego drzewostanu

Realizacja inwentaryzacji i waloryzacji drzew i krzewów, projekty gospodarki drzewostanem, szacowanie opłat administracyjnych oraz pełna obsługa formalno-prawna związana z procedowaniem pozwoleń na usunięcie drzew.

Implementacja aktualnych trendów

Realizacja projektów z uwzględnieniem idei zrównoważonego rozwoju, adaptacją do zmian klimatu, zasadą ochrony i zwiększenia bioróżnorodności.

Kontakt

LENST Sp. z o.o.
ul. Gen. Józefa Zajączka 24/2, 01-510 Warszawa
biuro@lenst.pl

Maciej Januszewski, Prezes Zarządu
e-mail: maciej.januszewski@lenst.pl
tel.: 661 310 323

Krzysztof Czechowski, Członek Zarządu
e-mail: krzysztof.czechowski@lenst.pl
tel.: 661 310 314